moulin
fin boi rin tar nin
par sin toi lin vou
tin voi chin sar pin
bar din von vin mar
fou car bin dou min
lapin
chemin
matin
moulin
malin
gamin
sapin
bassin
pépin
ravin
tintin
boudin
invité
jardin
voisin

tintin est malin
le lapin se cache sous le sapin
il est venu samedi matin
maman me fait un câlin
il a invité son voisin